SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,آمار خوزستان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'آمار خوزستان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,آمار خوزستان') OR (`po`.`tags` LIKE 'آمار خوزستان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
2018 February 25 /
/ 10 جماد ثاني 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'آمار خوزستان'


انتشار 21 آبان 1396
بدون دیدگاه

بر اساس این سرشماری نسبت تعداد مرد به زن در استان 103 به یکصد نفر است که شهرستان های دزفول و گتوند بیشترین تعداد مرد و شهرستان های ایذه، آغاجاری و خرمشهر کم ترین میزان مرد را دارند. ...